https://karanganbungacilacap.com/https://17slotgacor.com/https://masakannusantara2024.blogspot.com/https://chord2024.com/https://www.kompasko.com/
Tahitófalu Óvodák - Bölcsöde Beiratkozás

Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

Bölcsődei beiratkozási link:

https://ovoda-beiratkozo.web.app/


Tájékoztatás a 2024/2025 nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről

Közlemény a 2024/2025-ös nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről


Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Orgonaliget Bölcsődébe a gyermekeket a 2024/2025-ös nevelési évre

2024. április 23. napjától 2023. április 26. napjáig, 8:00-16:00
között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: Orgonaliget Bölcsőde, 2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 23.
 +36-30-130-1403

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, szakszerű gondozását biztosító intézmény. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek 20 hetes kortól, annak a nevelési évnek a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.
A Gyvt. 43. § szerint felvételkor előnyben kell részesíteni:
• ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
• akit egyedülálló szülő nevel, melyet MÁK határozattal igazolni tud,
• akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• akinek egyik szülője orvosilag igazolt beteg,
• akit védelembe vettek.
A Tahitótfalui Orgonaliget Bölcsődébe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye és életvitelszerű tartózkodási helye Tahitótfalu közigazgatási területén van. Az ellátási területen kívüli lakóhellyel rendelkező gyermek is felvehető, Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, ha minden Tahitótfaluban élő és bölcsődei ellátást igénylő gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A bölcsődei alapellátáson túl, a csoportok üres férőhelyein, térítés ellenében időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk, a szülő elfoglaltságának idejére, napi maximum 8 órában, a szülő és a bölcsőde között létrejött megállapodás alapján.
Az ellátásokért a vonatkozó jogszabályok és Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, térítési díjat kell fizetni.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- Bölcsődei felvételi kérelem – Alapellátás / Időszakos gyermekfelügyelet, mely letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu , illetve átvehetik az Orgonaliget Bölcsődében (2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 23.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózkodási kártyája.
A bölcsődei - óvodai beiratkozás személyes jelenléttel történő intézéséhez, az Óvoda honlapján www.tahitotfaluovodak.hu 2024. április 8-tól közzétett linken keresztül, a várakozás elkerülése érdekében kérjük, hogy foglaljanak időpontot!
A bölcsődei jelentkezés még nem jelent felvételt! Az bölcsődei felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A felvételről hozott döntésről az intézményvezető tájékoztatja a szülőket. A bölcsődébe járás első napján, létrejön a Megállapodás a gyermek napközbeni ellátására/időszakos gyermekfelügyeletre a bölcsőde és a szülő között, ezzel véglegessé válik a jelentkezés.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját és a jogorvoslati lehetőséget.
Tahitótfalu Község Polgármesterének 2/2021. (II.01.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a térítési díjakról alapján:
- A bölcsődei gondozás után fizetendő személyi térítési díj 2.460 Ft/fő/nap
- A bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet személyi térítési díja 5.000 Ft/fő/nap.
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük bölcsődébe történő beíratásáról!
 
Tahitótfalu, 2024. február 20.
 
  Dr. Sajtos Sándor sk.
    polgármester

 

- Bölcsődei beiratkozás - Alapellátás

- Bölcsődei beiratkozás - Időszakos